Prawo spółek

Spółki osobowe i kapitałowe

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa spółek Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkiego typu korporacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej, kontraktów i przedsięwzięć oraz transakcji na rynku kapitałowym. W powyższym zakresie świadczymy bieżące usługi doradcze zarówno z zakresu spraw korporacyjnych, prawa kontraktów gospodarczych, jak i również obsługujemy spory sądowe, które dotyczą spraw naszych Klientów. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie w prowadzonych negocjacjach i sporach gospodarczych, a także w zakresie optymalizacji biznesowej przyjętych modeli prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kancelaria SK Lawyers zajmuje się także kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej, sporządzanie umów spółek,
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem dokumentów oraz umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentowanie w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.