Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

W ramach działalności Kancelarii "SK Lawyers" prowadzenie spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, podobnie jak obsługa prawna sporów gospodarczych, zajmuje szczególnie istotne miejsce. Wiodącym prawnikiem w dziedzinie zamówień publicznych w Kancelarii jest radca prawny Rafał Sikorski. Pod jego kierownictwem zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi w sprawach zamówień publicznych na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych dla zamawiających:

  • opracowujemy i opiniujemy dokumentację przetargową, w tym SIWZ,
  • zespół specjalistów od prawa umów (kontraktów) przygotowuje dla zamawiających treści istotnych postanowień umownych,
  • reprezentujemy zamawiających w postępowaniach odwoławczych zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), jak i w postępowaniach inicjowanych skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
  • opracowujemy i opiniujemy wewnętrzne dokumenty tj. regulaminy, instrukcje oraz inne wewnętrzne akty ustalające reguły postępowania w sprawach zamówień publicznych,
  • zapewniamy zarówno doraźną, jak i stałą, kompleksową obsługę prawną zamawiających.

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców:

  • przeprowadzamy analizy dokumentów przetargowych pod kątem kryteriów i potrzeb wykonawców,
  • zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie przygotowania oferty pod względem jej zgodności z zapisami dokumentacji przetargowej,
  • sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i reprezentujemy wykonawców w toku postępowania odwoławczego,
  • sporządzamy skargi od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i reprezentujemy wykonawców w toku postępowania sądowego,
  • zapewniamy kompleksowe wsparcie wykonawcom po zakończeniu postępowania przetargowego tj. zarówno w procesie wykonywania, zakończenia oraz rozliczenia zamówienia publicznego, jak i w ramach ewentualnych sporów sądowych pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym.