Doradztwo legislacyjne

Analizy i opinie prawne w przedmiocie skutków projektowanych aktów prawnych

Kancelaria świadczy doradztwo prawne związane z procesem legislacyjnym. Zespół naszych prawników bierze udział w tworzeniu oraz opiniowaniu aktów prawnych. Świadczone usługi prawne dotyczą sporządzania projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniami, a także oceną skutków regulacji. Kancelaria opiniuje także przygotowane projekty aktów i monitoruje proces legislacyjny.

Kancelaria "SK Lawyers" świadczy usługi legislacyjne na każdym etapie procesu stanowienia prawa, począwszy od etapu projektowania poprzez procedowanie, aż do oceny zgodności obowiązującego aktu normatywnego z prawem.

Oferta Kancelarii w ramach usług doradztwa legislacyjnego obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów normatywnych,
  • opracowywanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym aktów prawa miejscowego, uchwał organów stanowiących i zarządzeń organów wykonawczych,
  • opracowywanie statutów oraz regulaminów,
  • opracowywanie opinii i korekt legislacyjnych projektów ustaw, rozporządzeń i wszelkich innych aktów normatywnych,
  • konsultacje w zakresie procedur legislacyjnych właściwych dla wszystkich rodzajów aktów powszechnie obowiązujących,
  • sporządzenie opinii prawnych w sprawie zgodności z prawem projektów aktów prawnych,
  • konsultacje dla Klientów w zakresie procedur oraz wymogów proceduralnych.