2021-04-05

Czy pracodawca może wymagać od pracownika udziału w akcji na rzecz lub przeciwko LGBT

PRAWO W FIRMIE

Pracownik może odmówić uczestniczenia w inicjatywach pracodawcy, które nie mają związku z jego obowiązkami i są sprzeczne z jego poglądami religijnymi. Dotyczy to m.in. akcji, które uzna za promowanie mniejszości seksualnych.

Zagadnienie wolności sumienia oraz wyznania jest niezwykle skomplikowane i delikatne, tym bardziej w relacjach na linii pracownik – pracodawca. Zarówno religia, jak i problemy mniejszości seksualnych (a także ich wzajemne korelacje) są w debacie publicznej przedmiotem licznych kontrowersji. Determinuje to konieczność zachowania pewnej dozy ostrożności formułowanych na tym tle wypowiedzi, zamiast bardziej radykalnych bądź negatywnie nacechowanych stwierdzeń.

Celem niniejszego opracowania jest wyłącznie podjęcie próby rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych zawartych w tytułowym zagadnieniu, abstrahując od stanowiska zajmowanego przez autora we wciąż (niestety) eskalującym dyskursie politycznym i społecznym.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL