2021-02-13

Czy można wynajmować pomieszczenia siłowni „na godziny” do pracy biurowej

PRAWO W FIRMIE

Odpowiadając na pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję „pomieszczenia przeznaczonego do pracy biurowej" zawartą w § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: „Rozporządzenie") gdzie przyjęto, że pomieszczeniem pracy jest: „pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

  • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
  • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania...

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU DOSTĘPNA NA WWW.RP.PL